top of page

BCO- Loket

Screenshot 2023-08-17 at 12.34.34 AM.png

Het BCO- Loket is het fysieke loket waar de doelgroep terecht kan. De naam van het loket geeft het al aan. Met andere woorden:
B – Beperking
C – Chronische ziektes
O – Ouderen
Via het BCO- Loket kunnen de vragen van de cliënten beantwoord worden en ze worden geholpen om de juiste zorg te vinden.

BCO- Loket adviseert over ondersteuning en begeleiding (hulp) voor mensen met een beperking, chronische ziektes en ouderen. Het fungeert als het centrale meldpunt voor de doelgroep. Waar informatie en advies gegeven
worden.

Procedure

BCO- Loket heeft een procedure die elke cliënt moet doorlopen. Het is ook
meteen de cliënten procedure van de stichting. Het is belangrijk om dit
proces te doorlopen, zodat de juiste hulp terecht komt bij de cliënt. De
procedure luidt als volgt:

Aanmelding

ZW- Groep heeft een aanmeldingsformulier die ingevuld kan worden. Via dit
website is het ook mogelijk om aan te melden.


Intake

ZW- Groep houdt een verkennend gesprek met cliënt en/ of mantelzorgers
en verheldert de hulpvraag.

Onderzoek verrichten

ZW- Groep verzamelt de nodige informatie om de hulpvraag van de cliënt
naar behorend te kunnen beantwoorden.

Maatschappelijk Analyse

De maatschappelijk analyse weergeeft de hulpvraag van de cliënt, de
relevante verzamelde informatie en de bijbehorende criteria ’s van de
diensten. Aan de hand van een zorgvuldige analyse, wordt dan een advies
neergelegd ter beantwoorden van de hulpvraag van de cliënt.

Toekenning

Naar aanleiding van de gemaakte maatschappelijk analyse, met het gegeven
advies neemt de toekenningscommissie een besluit en stel afspraken vast.

Handelingsplan

Met het resultaat van de maatschappelijk analyse, wordt er een
handelingsplan opgesteld. Het handelingsplan is een integraal plan, waar alle
doelen van de cliënt naar voren komen, interne en externe doelen. Na het
opstellen van het handelingsplan, wordt deze besproken met de cliënt en die
moet tekenen ter accordering om te starten met het begeleidingstraject. Bij
minderjarigen, zullen de ouders of verzorgers voor hen moeten tekenen.

Doorverwijzing

De cliënt wordt dan doorverwijst naar een interne afdeling en/ of naar een
externe instelling.

Begeleiding

De begeleiding houdt in het verlenen van de diensten en producten direct
aan de cliënt, met als resultaat het naar behorend beantwoorden van de
hulpvragen van de cliënt. Interne afdelingen dienen een begeleidingsplan op
te stellen, die aangeeft hoe de afdeling de hulpvraag gaat beantwoorden. De
frequentie of intensiteit van de begeleiding wordt bepaald aan de hand van
de hulpvraag die uitgewerkt staat in het begeleidingsplan.

Evaluatie

Begeleidingstrajecten worden gemonitord, door het verrichten van
evaluaties.

Afronding

Cliënten worden afgerond of behoren niet meer tot het cliëntenbestand,
wanneer ze naar het buitenland verhuizen of overlijden.

bottom of page